Υπόμνημα της Πρωτοβουλίας Πολιτών και Φορέων για την προστασία των Πιερίων

Υπόμνημα της Πρωτοβουλίας Πολιτών και Φορέων για την προστασία των Πιερίων

Ο Αιολικός Σταθμός συνολικής ισχύος 29,40 MW, που σκοπείται να εγκατασταθεί στη θέση «Παπά Χωράφια» των Δ.Ε. Πιερίων και Μακεδονίδος των Δήμων Κατερίνης και Βέροιας αντίστοιχα, στα Πιέρια Όρη, σε απόσταση μόλις 1,00 χλμ από τον πυρήνα του Χιονοδρομικού Κέντρου του Ελατοχωρίου, συναντά την ομόθυμη αντίδραση κατοίκων και φορέων της περιοχής, ενώ η εγκατάστασή του τυγχάνει εκτός πλαισίου νομιμότητας για τους εξής πολύ συγκεκριμένους λόγους:

1. Η εταιρεία «AIRENERGY ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ Ι.Κ.Ε.» που επιδιώκει την εγκατάστασή του, κατέθεσε προσφάτως για έγκριση την από Νοεμβρίου 2021 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), στην οποία, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία σαφής και συγκεκριμένη πρόβλεψη για την ασφαλή απομάκρυνση των 16.234,76 κυβικών μέτρων πλεοναζόντων χωματισμών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και της σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2. Στην ως άνω ΜΠΕ, δεν αξιολογούνται οι επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου έργου ως προς τα  προστατευόμενα σπάνια και κινδυνεύοντα είδη πανίδας που ομολογείται ότι διαβιούν στην περιοχή εγκατάστασης, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν γίνεται η παραμικρή μνεία (έστω υπό τύπον τηλεγραφικής αναφοράς) των ειδών της ορνιθοπανίδας.

3. Απουσιάζει εντελώς η περιγραφή αφενός των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων του υδρογραφικού δικτύου, του υδατικού δυναμικού, των μόνιμων και περιοδικών υδατοροών, καθώς και εν γένει των επιφανειακών υδάτων των υφισταμένων χρήσεων, θεσμοθετημένων και πραγματικών και αφετέρου των υπόγειων υδατικών πόρων, των διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των κύριων υπόγειων υδροφορέων και εν γένει των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των υπόγειων υδάτων.

4. Δεν λαμβάνει χώρα καμία αναλυτική και ουσιαστική αξιολόγηση των συνεργιστικών επιπτώσεων των αδειοδοτημένων αντίστοιχων έργων. Δεν αναφέρεται, δηλαδή, πόσες Α/Γ, πόσα χιλιόμετρα συνοδών έργων οδοποιίας έχουν αδειοδοτηθεί για να κατασκευαστούν και τελικά τι μέγεθος εκτάσεων δασικής γης όλα αυτά θα καταλάβουν εντός της ευρύτερης περιοχής, η οποία πέραν του ότι έχει η ίδια αναγορευθεί σε Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, βρίσκεται και σε άμεση γειτνίαση και άρα και αλληλεξάρτηση με περιοχές που είναι ενταγμένες στο Δίκτυο NATURA 2000 και δη με την ΕΖΔ «Πιέρια Όρη»

5. Δεν παρουσιάζεται ΚΑΜΙΑ εναλλακτική λύση ούτε ως προς την θέση εγκατάστασης του υπό κρίση Σταθμού ούτε προς την οδοποιία πρόσβασης ούτε ως προς την επιλεγείσα τελικά τεχνολογία κ.λπ.

6. Σαλαμοποιείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς στην επίμαχη ΜΠΕ δεν παρουσιάζεται και επομένως δεν αξιολογείται (ως προς τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις) ο τρόπος διασύνδεσης του Σταθμού με το Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μιας και εισέτι δεν έχει οριστικοποιηθεί από την αιτούσα Εταιρεία.

7. Το μέσο πλάτος της σχεδιαζόμενης οδοποιίας πρόκειται να ανέλθει στα 12,45 μέτρα, όπως συνάγεται από την διαίρεση της επιφάνειας κατάληψης της οδοποιίας  (=64.502,35 τ.μ.) με το μήκος αυτής (=5.180,77 μ.), κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 227 του Δασικού Κώδικα, 15 του ν. 998/1979, 2 του Π.Δ. 437/1981 και της από 10.6.1966 Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας.

8. Η Εταιρεία όφειλε να είχε εκπονήσει και εν συνεχεία υποβάλλει (ως παράρτημα της ΜΠΕ) και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, δεδομένου αφενός ότι ο υπό κρίση Σταθμός βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση και αλληλεπίδραση – αλληλεξάρτηση με την ΕΖΔ με κωδικό GR1250002 και ονομασία «Πιέρια Ορη» και αφετέρου ότι η ίδια η περιοχή εγκατάστασης έχει αναγορευθεί σε Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με κωδικό ΑΤ4011041.

9. Το κυρίως έργο του Σταθμού (οι βάσεις δηλαδή θεμελίωσης των ανεμογεννητριών) σκοπείται να εγκατασταθεί εντός του συνιδιόκτητου Δάσους των Ριζωμάτων, ενώ τα συνοδά έργα της οδοποιίας πρόσβασης εντός του συνιδιόκτητου Δάσους Ελατοχωρίου. Ωστόσο, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί Ριζωμάτων και Ελατοχωρίου όχι μόνον δεν έχουν παράσχει την απαιτούμενη εκ της νομοθεσίας συγκατάθεσή τους, τουναντίον διαφωνούν σφόδρα με την υλοποίηση του υπό κρίση Σταθμού εντός των εκτάσεών τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι Δήμοι Κατερίνης και Βέροιας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες και εν τέλει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης ως αδειοδοτούσα αρχή, οφείλουν να σταθούν αρωγοί στον αγώνα της συντριπτικής πλειονότητας των κατοίκων της περιοχής για την αποτροπή της εγκατάστασης του επίμαχου Σταθμού, και να γνωμοδοτήσουν αρνητικά ως προς την αίτηση της Εταιρείας για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων για την Προστασία των Πιερίων

Συγκέντρωση ψηφιακών υπογραφών


Print   Email